ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  21/09/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 16667-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  11ης/19-09-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
44/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙΙ: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου» και κατηγορίας ΙΙΙ: Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου» στον κ. Χανς Σορώκο του Νικολάου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ισίδωρος» Τ.Κ. Γαλανάδου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙ και ΙΙΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Αποθήκευση-Διανομείς (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού και Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου στη θέση «Άγιος Ισίδωρος»  Τ.Κ. Γαλανάδου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

45/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙV: «Επιχειρήσεις Αναψυχής-Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος» στο Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στη περιοχή «Καστράκι» Τ.Κ. Σαγκρίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχειρήσεις Αναψυχής-Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος στην Τ.Κ. Μελάνων. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
46/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου & Πλήρους Γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής» στην Μαρίνα Ξενάκη του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Μελάνων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής στην Τ.Κ. Μελάνων. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

47/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙΙ: «Αποθήκευση-Διανομείς (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)» στον Ανδρέα Παπαδόπουλο του Κων/νου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Γαλανάδου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως «Αποθήκευση-Διανομείς (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)» στον Ανδρέα Παπαδόπουλο του Κων/νου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Γαλανάδου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

48/2016

Αίτηση PENANGYER PASCAL του Yvon για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία έτη (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ-Μπαρ-Πιτσαρία» με διακριτικό τίτλο «Thalasea Sports» στην Μικρή Βίγλα Τ.Κ. Σαγκρίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία έτη (2016-2017-2018) για το εν θέματι κατάστημα, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στη με αρ. πρωτ. 8473/08-08-2016 έγκριση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία Π.Ε. Νάξου.

 

                                                                                 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος          

Σχόλια are closed.