ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  11/10/2016                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ. 18503-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  12ης/10-10-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
49/2016 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και την τοποθέτηση πλαστικών κυλίνδρων (κολωνάκια) επί της οδού Κωμιακής έμπροσθεν του ακινήτου του κ. Σφυρόερα Εμμανουήλ, εφόσον προηγηθεί έλεγχος του σημείου της οδού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας.

                                                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    
  
                                                                                  Τοτόμης Πρωτονοτάριος         

Σχόλια are closed.