ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 10/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ. Πρωτ. – Οικ. 22615-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 12ης/09-12-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
17/2019 Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Μουτσούνας», Δ.Κ. Απειράνθου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται θετικά ως προς της ΜΠΕ που αφορά στο έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Μουτσούνας, Δ.Κ. Απειράνθου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.