ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος,  23/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ. – Οικ. 26243 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
της με α/α  16ης/22-12-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
45/2015

Αίτηση Βενιέρη Μαρίας του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το έτος 2015 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – αναψυχής  στην Τ.Κ. Γλινάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 8161/04-12-2015 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

                                                                               

 

                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                   Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.