ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Νάξος,  15/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 3114 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  2ης/15-02-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
2/2017 Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 25/01/2017 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2016  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

                                                                                              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

 Εμμανουήλ Πολυκρέτης             

Σχόλια are closed.