ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  10ης/05-08-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
28/2015

1.      Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννη του Νικόλαου για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το 2015 στο κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Τ.Κ. Βίβλου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 12515/12-08-2014 άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, για το έτος 2015, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 335/27-05-2008 εγκριτικό έγγραφο του Γραφείου Υγείας Νάξου.
29/2015

Αίτηση Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Εμμανουήλ για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου χρόνου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Τ.Κ. Ποταμιάς και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 8250/18-06-2014 άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, αορίστου διάρκειας, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 620/01-09-2009 εγκριτικό έγγραφο του Γραφείου Υγείας Νάξου.

30/2015

Τροποποίηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Κινιδάρου.

Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α. στην πλατεία του Κινιδάρου, στην αριστερή πλευρά της οδού Χώρας – Κινιδάρου, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΝ 5855, η οποία είχε παραχωρηθεί στον  κ. Α. Κλουβάτο, διότι διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

31/2015

Έγκριση ή μη βεβαίωσης βατότητας οδών για τη διαδρομή λιμάνι – Φοίνικας – Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.»

Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της βεβαίωσης βατότητας για τη διαδρομή λιμάνι – Φοίνικας – Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11294/16-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

32/2015

Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου.

Εισηγείται κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της στάθμευσης 8 οχημάτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) που βρίσκεται στην οδό Παπαβασιλείου έμπροσθεν της τράπεζας Alpha υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Η στάθμευση να επιτρέπεται από τις 20:00 έως τις 06:00, β) η οδός Δημοκρίτου να είναι πεζόδρομος για τις ώρες που θα επιτρέπεται η στάθμευση των ταξί, γ) η στάθμευση των ταξί θα γίνεται με μισό μέτρο απόσταση από το πεζοδρόμιο προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών λόγω στενότητας του πεζοδρομίου, δ) να κατατεθεί στο Δ.Σ. η σύμφωνη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας κίνησης.

                                                     

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.