ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 03-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 02-04-2019
(3η Συνεδρίαση του έτους 2019)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

5

«Θέσεις Άσκησης υπάιθριου στάσιμου εμπορίου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση πέντε (5) θέσεων στην δεξιά όψη του καταστήματος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, μη υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) θέσεις παραγωγών στα οικόπεδα Αεροπορίας.

6

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Καμβύση Αθανάσιο του Σάββα για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Καφενείο)» με διακριτικό τίτλο «ΝΑΞΟΣ ΚΑΦΕ», που λειτουργεί στη παλιά αγορά Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

7

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Κουφοπαντελή Παντελή του Δημητρίου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος – Αναψυχής» που λειτουργεί στη θέση «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

8

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Ξενάκη Ιάκωβο του Χρήστου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος», που λειτουργεί στη θέση «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

9

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Τσολάκη Ευστράτιο του Ζαχαρία για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής», που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.