ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος, 13-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 12-04-2016

(5η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

29

 

«Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Κανονιστικής Πράξης Παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου της πλατείας «Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Κανονιστικής Πράξης Παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου της πλατείας «Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

30

« Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 

 

31

« Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για δύο καταστήματα στην περιοχή «Άλσος ΈΛΛΗΣ» της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις).»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου στην επιχείρηση «ΤΣΑΚ ΜΠΑΚ» βάση του τοπογραφικού που έχει επισυνάψει, με την προϋπόθεση να μην μπορεί να λάβει μέρος σε δημοπρασία σε περίπτωση που διεξαχθεί και να μην παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου στην επιχείρηση «ΧΟΒΟΛΙ» βάση του τοπογραφικού που έχει επισυνάψει, διότι στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν δέντρα και εάν επιθυμεί να λάβει μέρος σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένο χώρο που θα υποδειχθεί.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

  

          ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.