ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 11-06-2019
(5η Συνεδρίαση του έτους 2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

13 «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου συνολικού εμβαδού 30,00 τ.μ. στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κας Κορρέ Μαρίας που βρίσκεται στην περιοχή της Γρόττα της Χώρας Νάξου για το έτος 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα.

14

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 4,29τ.μ. στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Λιανόπουλου Δημητρίου που βρίσκεται πλησίον Δημαρχείου Χώρας Νάξου για το έτος 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα.

15

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Παπαδόπουλο Δημήτριο του Κανάρη για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος (Καφέ-Μπαρ-Αναψυκτήριο)» με διακριτικό τίτλο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», που λειτουργεί στη παραλία Αγίου Γεωργίου Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

16

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Σορώκο Παναγιώτη του Γεωργίου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος – Αναψυχής» με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΗ», που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

17 «Παραχώρηση αιθουσών 3ου Δημοτικού Σχολείου για υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση για το έτος 2019» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση επτά (7) αιθουσών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο για υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση για το έτος 2019.

18

«Εκμίσθωση δημοτικού χώρου πλησίον Δημαρχείου Νάξου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 7,31 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται πλησίον Δημαρχείου Χώρας Νάξου με τη διαδικασία της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας με όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΠΔ 270/1981 και άρθρο 72 Ν.3852/2010 και εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Comments are closed.