ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος, 14/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7529 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 5ης/13-05-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α απόφασης

7/2019

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βρεττού Γεωργίου του Κωνσταντίνου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Βρεττού Γεωργίου του Κωνσταντίνου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου έναντι του καταστήματος του που βρίσκεται στη περιοχή 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.