ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. – Οικ. 9854 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 6ης/18-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
8/2019 Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος-Καφεζυθεστιατόριο)» του κ. Ιωάννη Σκουλάτου του Νικολάου, που λειτουργεί στη Τ.Κ. Βίβλου (Τρίποδες) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος-Καφεζυθεστιατόριο)» του Ιωάννη Σκουλάτου του Νικολάου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Βίβλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.
9/2019 Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα Υ.Ε. ιδιοκτησίας της κας Κορρέ Μαρίας του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην περιοχή Γρόττα της Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων βορειοανατολικά του καταστήματος ιδιοκτησίας της κας Κορρέ Μαρίας του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στη θέση Γρόττα της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.