ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Νάξος, 25/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ. – Οικ. 16659-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 9ης/24-09-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
12/2019 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την κα Μαργαρίτη Παρασκευή, η οποία συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

13/2019 Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησίου», Δ.Κ. Κουφονησίων, Δήμου Ναξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται θετικά ως προς της ΜΠΕ που αφορά στο έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησίου, Δ.Κ. Κουφονησίων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ.»
14/2019 Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας», Δ.Κ. Δονούσης, Δήμου Ναξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται θετικά ως προς της ΜΠΕ που αφορά στο έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας, Δ.Κ. Δονούσης, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ.»
15/2019 Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας», Δ.Κ. Σχοινούσσης, Δήμου Ναξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται θετικά ως προς της ΜΠΕ που αφορά στο έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας, Δ.Κ. Σχοινούσσης, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.