ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  4ης/28-3-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                                      
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
10/2014

1.      Αίτηση Κιουλαφή Ματθαίου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής – Υπαίθριο μπαρ» στην περιοχή ¨Αλμυρό¨ Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στον εν θέματι αναφερόμενο, προκειμένου να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος -Αναψυχής – Υπαίθριο μπαρ», στην περιοχή ¨Αλμυρό¨ Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου, υπό τον περιορισμό ότι δεν πρέπει να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία στο τμήμα της ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός ζώνης παραλίας.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

11/2014

Αίτηση Σαλτερή Αθανασίας του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος – Αναψυχής» στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος -Αναψυχής», στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου, υπό τον περιορισμό ότι εντός της ζώνης παραλίας, που τέμνει το οικόπεδο, δεν θα γίνει καμία εργασία ή τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

ΣΗΜ: Η υπ' αριθμό 32/26-7-2013 προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής, με την οποία είχε χορηγηθεί στην ανωτέρω προέγκριση ίδρυσης για το ίδιο κατάστημα,  αυτοδίκαια ανακαλείται, επειδή η ενδιαφερόμενη δεν προσκόμισε εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά που απαιτούντο για τη χορήγηση της οριστικής άδειας.

 

                                                  Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Καραμανής    

Σχόλια are closed.