EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων                                                       Νάξος, 28 /12/2018
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                   Αρ.Πρωτ.: 23150
Πληροφορίες: Γ.Μανδηλαράς
Τηλ.: 2285360153
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: gman@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ότι την 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο Νάξου, θα διεξαχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ του Δήμου Νάξου & Μ.Κ » («45431000-7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.
Ο κωδικός χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018 είναι ΚΑ.: 30-7323.228.
Το έργο “ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ” συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας & β) κατηγορία οικοδομικών , με προϋπολογισμό 131.451,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανέρχεται στο ποσό των 131.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 163.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, άμεσα και δωρεάν, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu ) στην ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (επικαιροποιημένο την 01-10-2018) πρότυπο τεύχος για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία Οδοποιίας & οικοδομικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 2.629,03 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 06 μήνες ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.), έτους 2018
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αρμόδιος υπάλληλος Μανδηλαράς Γεώργιος (τηλ.:2285360153 –gman@naxos.gov.gr – Φαξ:2285023570) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (τηλ.:2285360104 Φαξ:2285023570), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.