Νάξος: 23/12/2013 ΑΠ:19007     

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 154.414/ΨΣ4074-Α2/05-08-2011
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 327790
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:  
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:  
«Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Νήσων»

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:
Το έργο έχει ως στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών του Δήμου σχετικά με τις τουριστικές υποδομές, τους τουριστικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους και γενικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλοήγηση τους στην περιοχή της Νάξου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονήσι, Δονούσα. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή η οποία θα χρησιμοποιείται μέσω έξυπνων φορητών συσκευών χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Με το εν λόγω έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται ψηφιακή εφαρμογή πλοήγησης και εξερεύνησης της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που επιθυμούν αλλά και να οργανώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους αφού η εν λόγω εφαρμογή θα τους ενημερώνει για την πιο σύντομη διαδρομή ώστε να επισκεφθούν αξιοθέατα, παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, επιχειρήσεις κ.α. κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο Δήμο, μέσω του προσωποποιημένου προγράμματος περιήγησης. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει διεργασίες εισαγωγής, ενημέρωσης και δημιουργίας της σχετικής πληροφορίας εσωτερικά στον Δήμο ώστε η εφαρμογή να περιέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες. Το περιεχόμενο του Συστήματος βασίζεται σε πληροφορίες θέσης καθώς και περιγραφικές πληροφορίες. Θα γίνει συλλογή γεωχωρικών δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν  δεδομένα τα οποία διαθέτει ο Δήμος,  τα οποία θα οργανωθούν και  θα συμπληρωθούν από τον Ανάδοχο. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα αναπτυχθεί Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓεΠ) όπου θα διαμορφωθούν τα γεωχωρικά δεδομένα και των μεταδεδομένα τους σε συμβατότητα με τον Νόμο 3882/2010 και την Οδηγία INSPIRE και θα υλοποιηθούν όλα τα συστατικά μέρη μιας ΥΓεΠ, ενώ παράλληλα θα αναδιαρθρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας και το Σύστημα θα εμπλουτιστεί με εξειδικευμένα εργαλεία. Επίσης, η διάχυση των γεωχωρικών δεδομένων της ΥΓεΠ θα γίνει μέσω διαδικτυακής πύλης η οποία θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Συνολική ποσότητα ή έκταση:  Ο  Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων  οκτακοσίων εξήντα Ευρώ  (100.860,00 €), (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 82.000,00 € – Ποσό ΦΠΑ : 18.860,00 €) .
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:  
Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 12 Μήνες.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδων σαράντα τρία ευρώ  (5.043,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού συνολικού τιμήματος  χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  – Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα – Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας:  Εθνικός Τακτικός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:  
Δημοτική Πύλη: www.e-naxos.eu θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί ή από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  17/2/2014 και ώρα 11:00
Χρόνος και τόπος διενέργειας:  17/2/2014 και ώρα 11:00, Τόπος: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:  Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  
Για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  
Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Υπόψη: Σέρβου Ιωάννη τηλέφωνο:2285360115-114

Συνημμένα Έγγραφα

Φόρμα υποβολής στοιχείων υποψήφιων αναδόχων

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα
Αργύριος Ανεβλαβής Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.