Δικαιολογητικά για την Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  • Αίτηση.
  • 4 Φωτογραφίες Έγχρωμες.
  • 2 Μάρτυρες Έλληνες με τις ταυτότητες τους.
  • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικούεγγράφου επικυρωμένο από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών (όλες οι σφραγισμένες και γραμμένες σελίδες). Σε περίπτωση που το διαβατήριο δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, μετάφραση από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
  • Άδεια παραμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης παραμονής στη Χώρα (που να μην έχει λείξει) και απλή φωτοτυπία του.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης. Το ξενόγλωσσο κείμενο σφραγισμένο με σφραγίδα Χάγης (Apostille) – για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο πιστοποιητικό από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης ή από το προξενείο της χώρας προέλευσης στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών( Τμήμα Διεθνών Σχέσεων), που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης. Η επίσημη μετάφραση του κειμένου μόνο από την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
  • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Σημείωμα δακτυλοσκόπησης από το τμήμα του τόπου κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για όσους είναι έγγαμοι με Έλληνα ή με Ελληνίδα).

Σχόλια are closed.