Πολυετής δαπάνη για την παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Έργου Συμμόρφωσης (GDPR)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος,11-09-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 1567
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                              Προς: COMPUTER STUDIO/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                                                    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πληροφορίες :                                                                                                          ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Η/Υ Α.Ε.
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 18 Σεπτέμβριου 2023, 10:00π.μ. για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη για την παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Έργου Συμμόρφωσης (GDPR) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.712,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά:

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     ΔΑΠΑΝΗ

 ΕΤΟΥΣ  2023

   ΔΑΠΑΝΗ                                 ΕΤΟΥΣ 2024      ΔΑΠΑΝΗ           ΕΤΟΥΣ 2025
Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Έργου Συμμόρφωσης (GDPR) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR)»

CPV: 79417000-0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

687,17€ 2.356,00€       1.668,83€

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
4. ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.