Πολυετής Δαπάνη για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ετών 2015,2016,2017,2018 & 2019 από ορκωτούς ελεγκτές και χορήγηση έκθεσης και πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Νάξος, 12-10-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  913
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 19  Οκτωβρίου 2020, 12,00π.μ. για τη δαπάνη «ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΩΝ 2015,2016,2017,2018 & 2019 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  21.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

  • Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  • Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα.
  • Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.

 

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Σέργης

Τεχνική περιγραφή

Σχόλια are closed.