ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νάξος, 13-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 1099
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                    Προς: 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                                                   2. ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ ΠΕΤΡΟ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο :2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 11:00 π.μ., για τη ακόλουθη δαπάνη «ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
Το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τη συγκρότηση και λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που σκοπό έχει τη θεσμική συμμετοχή της στις κοινωνικές, πολιτιστικές και παντός είδους εκδηλώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπου η συμμετοχή της κρίνεται απαραίτητη, πλαισιώνοντας και υποστηρίζοντας τις σημαντικές Πολιτιστικές και Θρησκευτικές εκδηλώσεις, Εθνικές επετείους κ.λ.π.
Η δαπάνη περιλαμβάνει:
ΤΜΗΜΑ Α’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ:
Περιλαμβάνει την διδασκαλία θεωρητικών μαθήματων σε ομαδικά τμήματα και επίβλεψη του κάθε μαθητή ατομικά σε καθημερινή βάση και τον έλεγχο της προόδου στα μαθήματα που του δίνουν οι καθηγητές, αλλά και στα κομμάτια που προετοιμάζονται για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής, συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών ανά εβδομάδα, συνολική δαπάνη 7.122,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Πτυχίο Διεύθυνσης και Ενοργάνωσης Μπάντας.
2. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:
Περιλαμβάνει διδασκαλία των κάτωθι μουσικών οργάνων συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών ανά εβδομάδα, συνολική δαπάνη 13.644,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,:
– Κόρνο
– Τρομπέτα
– Φλάουτο
– Σαξόφωνο
– Τούμπα
– Τρομπόνι
– ευφώνιο
– αλτικόρνο
– κλαρινέτο

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Δίπλωμα πνευστού οργάνου.
2. Προσκόμιση αναλυτικού πίνακα των εργαζομένων ή των συνεργατών του ενδιαφερόμενου, στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο. Το προσωπικό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου είναι εξειδικευμένο ως προς την γνώση και το χειρισμό με δίπλωμα πνευστού οργάνου, αλλά να έχει και εμπειρία ως καθηγητής σε όμοιες εργασίες.
3. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι ή οι συνεργάτες του διαγωνιζομένου πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε φιλαρμονική ορχήστρα φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και να είναι χειριστές μουσικού οργάνου (το οποίο να χρησιμοποιείται σε φιλαρμονική ορχήστρα), ιδιότητες που θα πιστοποιούνται από βεβαίωση εργοδότη για συμμετοχή σε φιλαρμονική ορχήστρα και από δίπλωμα μουσικού οργάνου αντιστοίχως.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
4. ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.