Πολυετής δαπάνη για την ανάθεση σε συνεργάτη των υπηρεσιών οικογενειακού βοηθού για τη δομή “Βοήθεια στο Σπίτι”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Νάξος, 17-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 1251
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                            ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη δαπάνη «ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Comments are closed.