Πραγματοποίηση δράσης πρόληψης σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: M. Ζαζάνη
Τηλ.: 2285026450
E-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΑΔΑΜ: 24PROC014715276  Αρ. Πρωτ.: 8241/2024

Προς:
Πολυκρέτη Κων/νο Οινομαγειρείο Μπουλαμάτσης

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Πραγματοποίηση δράσης πρόληψης σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία» σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 238,00 συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 60-7341.001 και αφορά:

ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΕ ΦΠΑ

2 Γεύματα (για 7 άτομα- 17 ευρώ/άτομο με φπα 13%) 55320000-9 ΓΕΥΜΑ 2 210,62 238,00

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Οικονομική προσφορά. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
6. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και Τετάρτη 08 Μαΐου 2024, και ώρα 10.00 πμ.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.