Πραγματοποίηση σεμιναρίου σχετικά με το νέο νόμο Ν. 4782/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                    Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                       Κέντρο Εκπαίδευσης Ε.Ε.
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Πραγματοποίηση σεμιναρίου σχετικά με το νέο νόμο Ν. 4782/2021, Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών» (Σύνταξη διακηρύξεων για διαγωνισμούς κάτω των ορίων και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση).
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € (απαλλάσσεται του ΦΠΑ). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6073 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2021 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1576/08-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 15-11-2021.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.