Πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2020,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΠ 12517/2020    30/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Προς:

1. Μπαρδάνης Μανώλης Ξενοδοχείο “Anastasia”

2. Παπαδόπουλος Ευάγγελος                Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστική – Catering

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 12414/29-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Θερινού Σχολείου Νάξου 2020, και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τις διαμονές και το catering, καλούμε εκ νέου τους ανωτέρω να καταθέσουν τη προσφορά τους , ως εξής:

1. Διαμονή των καθηγητών που διδάσκουν για την περίοδο 30/07/2020 – 09/08/2020, 10 μονόκλινα δωμάτια για συνολικά 30 διανυκτερεύσεις (30*50€), Σύνολο δαπάνης 1.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ

2. Φόρος διαμονής (30*0,50€), Σύνολο δαπάνης 15,00 € συμπ/νου ΦΠΑ

3. Catering 40 ατόμων για 11 ημέρες (30/07-09/08) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (40*3,40€)*11, Σύνολο δαπάνης 1.496,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ανωτέρω συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων έντεκα ευρώ, (3.011,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.002 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1190/29-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη 1 και 2 αφορούν στον 1ο προσφέροντα, το είδος 3 τον 2ο προσφέροντα, όπως αυτοί αναφέρονται στους αποδέκτες της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα, 30-07-2020, μέχρι τις 14:00.

 

 

Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.