ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29/8/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αρ. πρωτ. 15016/24-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                  Προς :ΣΙΓΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΙΣ 28 & 29/8/2022.

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να
καταθέσετε οικονομική προσφορά για: “ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΙΣ 28 & 29/8/2022 ” από Πέμπτη 25 Αυγούστου
2022 έως και Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.