ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 6807/10-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα
Τηλέφωνο.: 2285360134

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Πρακτική υποστήριξη Γραφείο Τουρισμού»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Πρακτική υποστήριξη Γραφείο Τουρισμού», από σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.
H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφα συμβάσεων ή πρωτόκολλα παραλαβής κάθε σύμβασης ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής περί έγκαιρης παράδοσης και καλής συνεργασίας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα
5. ΚΑΔ επιχείρησης

Παροχή υπηρεσίας: Πρακτική υποστήριξη Γραφείο Τουρισμού
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 14.880,00 €

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.