ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUMELESS

 

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων της προκήρυξης με αριθμ. Πρωτ. 13080/20-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖΠΩΚΗ-4ΝΧ) σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος Interreg Med Consume-Less με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνέταξε τους παρακάτω πίνακες κατάταξης:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

A/A
Α.M.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

Α.Δ.Τ
1 1 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 14012/31-8-2018 ΑΕ031814
2 2 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13941/30-8-2018 Ξ971597
3 3 ΣΑΡΧΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14247/4-9-2018 Χ899413
4 4 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ 13805/29-8-2018 αι922562
5 5 φραγκουλοπούλου χρυσοβαλα-ντου-  μαρια ελευθεριοσ 13734/29-8-2018 αζ545489
6 6 χρυσικοπουλου στεφανια συμεων 14246/4-9-2018 αη353017

 

Οι παραπάνω υποψήφιοι κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά εντός της ημερολογιακής προθεσμίας.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΘΕΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

 

A/A
Α.M.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 1 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 14012/31-8-2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
2 2 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ 13805/29-8-2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
3 3 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 14246/4-9-2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ

 

 

Οι παραπάνω υποψήφιοι παρόλο που είχαν αρκετά από τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης, δε δήλωσαν στην αίτηση τους τη διάθεση Ι.Χ., όπως απαιτήθηκε από την προκήρυξη, δεδομένου ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν δύναται να διαθέσει όχημα, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για τις ανάγκες του προγράμματος Interreg Med Consume-Less, καθώς ο/η υπεύθυνος/η υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου χρειάζεται συχνά να μετακινείται με μεταφορικό μέσο για επισκέψεις σε επιχειρήσεις σε ολόκληρο το Δήμο για επιτόπιους ελέγχους, διανομή υλικού και άλλα θέματα.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

 

A/A
Α.M.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

Α.Δ.Τ
1 1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ-ΝΤΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 13734/29-8-2018 ΑΖ545489

 

Μετά από μελέτη των βιογραφικών των υπόλοιπων υποψηφίων, καταλληλότερη για τη θέση κρίνεται η Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου-Μαρία του Ελευθερίου. Η συγκεκριμένη υποψήφια διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη της θέσης με αριθμ. Πρωτ. 13080/20-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖΠΩΚΗ-4ΝΧ), δηλαδή πτυχίο μηχανικού ΑEΙ Πολυτεχνικής σχολής, καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης και διάθεση Ι.Χ.

Δεδομένων των αναγκών του προγράμματος, για την κάλυψη της θέσης απαιτείται ακαδημαϊκή κατάρτιση αντικειμένου μηχανικού, την οποία διαθέτει η υποψήφια, δεν καθίσταται όμως απαραίτητη η ενασχόληση και η προηγούμενη εμπειρία σε σοβαρό επιστημονικό αντικείμενο, εφόσον το κυρίως αντικείμενο του/της απασχολούμενου/ης είναι η συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Consume-Less για την τήρηση και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του προγράμματος. Επιπλέον, σε σύγκριση με τους 2 άλλους υποψήφιους που πληρούν μεν τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά έχουν ήδη σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις στα τεχνικά γραφεία που διατηρούν ή απασχολούνται, η συγκεκριμένη υποψήφια κρίνεται καταλληλότερη σύμφωνα με το σκεπτικό ότι θα μπορεί να εργασθεί αποκλειστικά, πλήρως και επαρκώς στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του προγράμματος.

Μετά τη σύνταξη του παρόντος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προχωρήσει σε σύμβαση μίσθωσης έργου με την επιτυχούσα της θέσης, ύστερα από σχετική απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Interreg Med Consume- Less.

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.