ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Νάξος, 4/12/2017
Γραφείο Δημάρχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS
Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων της προκήρυξης 20811/28-9-2017 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος Interreg Med Consume-Less με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνέταξε τους παρακάτω πίνακες κατάταξης:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΘΕΣΗ Α: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

A/A Α.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Δ.Τ.
1 1 ΓΚΟΤΖΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23047/23-10-2017 ΑΒ 473523

Για τη θέση Α’ δεν υποβλήθηκαν άλλα βιογραφικά εντός της ημερολογιακής προθεσμίας.
Η υποψήφια είχε τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, όπως ορίστηκαν στην Ανακοίνωση-Προκήρυξη 20811/28-9-2017 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος Interreg Med Consume-Less και γι’ αυτό κρίθηκε επαρκής και κατάλληλη για την κάλυψη της θέσης.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΘΕΣΗ B: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

A/A Α.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Δ.Τ
1 1 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 23047/23-10-2017 ΑΑ 800121

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΘΕΣΗ B: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED CONSUME-LESS

A/A Α.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 1 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21685/6-10-2017 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ

Για τη θέση Β’ υποβλήθηκαν 2 βιογραφικά σημειώματα εντός της ημερολογιακής προθεσμίας.
Και οι δύο υποψήφιοι ήταν απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών, είχαν καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας και δίπλωμα οδήγησης.

Όμως, ο κ. Κουκουζής διέθετε ιδιόκτητο ΙΧ, που σύμφωνα με την Ανακοίνωση-Προκήρυξη 20811/28-9-2017 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος Interreg Med Consume-Less αλλά και τις προδιαγραφές του, το οποίο ήταν άκρως απαραίτητο για τη μετακίνηση του υπεύθυνου υλοποίησης λόγω συχνών επισκέψεων σε επιχειρήσεις ολόκληρου του Δήμου για επιτόπιους ελέγχους, διανομή υλικού και άλλα θέματα. Για το λόγο αυτό, ο κ. Κουκουζής κρίθηκε περισσότερο κατάλληλος και επαρκής για την κάλυψη της θέσης.
Μετά τη σύνταξη του παρόντος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προχωρήσει σε σύμβαση μίσθωσης έργου με τους επιτυχόντες υποψηφίους των θέσεων Α’ και Β’, ύστερα από σχετική απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Interreg Med Consme- Less.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.