ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 143/12-01-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟTIKH KOINΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                          ΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : ΡΠΒΠΩΚΗ-ΩΦΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στη Νάξο και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ., σήμερα 12 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 75/12-12-2022 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της αριθ. 1474/08-12-2022 απόφασής του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2022 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Σέργης Νικόλαος     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Βασιλάκη Ελένη ΜΕΛΟΣ
 3. Κάβουρας Ιωάννης                 ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σιδερή Γιώργο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31-08-2023, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την για τη υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023  και συγκεκριμένα:

 • μία (1) θέση Τ.Ε. Εργοθεραπευτών για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΜΕΑ (κωδικός θέσης 106 -Πλήρης απασχόληση)
 • μία (1) θέση Υ.Ε. Καθαριστών/στριών για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (κωδικός θέσης 107 -μερική απασχόληση)

 

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ύστερα από τις υπ’ αριθ. 53/20-09-2022 & 54/20-09-2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 75/12-12-2022 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της 1474/08-12-2022 απόφασής του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας ότι για την θέση με κωδικό 107 ΤΕ Εργοθεραπευτών δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. Επίσης επισήμανε ότι είναι δυνατή η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, με την επιφύλαξη ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά την εγγραφή της δράσης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60Α  του ν. 4914/2022 (παρ. 2 άρθρου 85 ν. 4982/2022).

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)
 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ( περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη π. χ. δεν έχουν πτυχίο ενώ απαιτείται από τη προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας κλπ συνεπώς αποκλείονται από τη διαδικασία)
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και  να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.)
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψήφιους που προτάσσονται)

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

 1. Σέργης Νικόλαος
Πρόεδρος
 1. Βασιλάκη Ελένη
Μέλος
 1. Κάβουρας Ιωάννης
Μέλος

   

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.)

Έδρα Υπηρεσίας: Χώρα Νάξου

Διάρκεια Σύμβασης: ΕΩΣ 31-08-2023 (Μερική απασχόληση)

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 3/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  107   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)           

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ.
1 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1501/05-12-2022 ΑΝ 441263
2 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1505/05-12-2022 Μ 595219
3 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1529/08-12-2022 ΑΙ 920640
4 ΑΝΕΥΛΑΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1530/08-12-2022 Χ 401362
5 ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1536/09-12-2022 Ν 595549
6 ΣΟΙΛΕ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1542/12-12-2022 Ν 595958

 

Νάξος, 12-01-2023

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Νίκος Σέργης (Πρόεδρος)
 1. Ελένη Βασιλάκη (μέλος)
 1. Ιωάννης Κάβουρας (μέλος)

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.)

Έδρα Υπηρεσίας: Χώρα Νάξου

Διάρκεια Σύμβασης: ΕΩΣ 31-08-2023 (μερική απασχόληση)

 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 3/2022
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  107   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)           

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

 

 
A Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Μ 595219 1628

 

 

Νάξος, 12-01-2023

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Σέργης Νικόλαος (Πρόεδρος)

 

 1. Ελένη Βασιλάκη (μέλος)

 

 1. Ιωάννης Κάβουρας (μέλος)

 

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.