ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16943/15-09-2023 ΣΟΧ 4/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16943/15-09-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-11-2023) ΣΟΧ 4/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001864 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Συνημμένο έγγραφο (Πρακτικό)

Σχόλια are closed.