ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) – ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 28/01/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                   Αριθµός πρωτοκόλλου 1285/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) – ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ

 

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1144/24-08-2020 (ΑΔΑ:63ΗΥΩΚΗ-Χ6Τ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 25173/30-12-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Τμήμα Νάξου, συνολικά ενός (1) ατόμου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
 3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.O Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής:

 1.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./159/18597/12-10-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων
  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και μερικής απασχόλησης για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 2. Το υπ’ αριθμ. Κ1/143407/21-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με το οποίο ανακοινώθηκε η ανωτέρω εγκριτική απόφαση. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α’117) όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος της αντίστοιχης εκπαιδευτικής δομής. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι προέκυψαν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β’3324), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες για το προσωπικό καθαριότητας ανά ΔΙΕΚ/ΣΔΕ και ανά Δήμο.
 3. Την υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΘ5ΩΚΗ-Τ0Η) Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και τους τελικούς πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, σύμφωνα με τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη υποψήφιοι.
 4. Την υπ’ αριθ. 25173/30-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΞΩΚΗ-ΨΕΦ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – Τμήμα Νάξου.
 5. Την από 15-01-2021 με αρ. πρωτ. 571/15-01-2021 υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας Μαργαρίτη Μαρίας του Βασιλείου με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται της αιτήσεώς της που έλαβε αρ. πρωτ. 170/07-01-2021 σχετικά με την πρόσληψη για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του ΣΔΕ – Τμήμα Νάξου με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (αριθμός ανακοίνωσης Δήμου 25173/30-12-2020).

Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική Ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 50175/07-08-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 51938/18-08-2020 (ΦΕΚ Β΄3447) και 52878/22-08-2020 (ΦΕΚ Β΄3485) όμοιες και ισχύει.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων).
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους που αποκλείονται από τη διαδικασία με την αιτία απόρριψης).
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με
  τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ)
3. ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΜΕΛΟΣ)

Σχόλια are closed.