ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                       ΑΔΑ: 61ΚΒΩΚΗ-ΡΔΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 75/22-11-2017 (ΑΔΑ: Ω71ΙΩΚΗ-ΠΦΘ) απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της αριθ. 1114/30-10-2017 απόφασής του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 391/14-09-2017 ΣΟΧ3/2017 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Παντελιάς Ευάγγελος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Βασιλάκη Ελένη ΜΕΛΟΣ
3. Κάβουρας Ιωάννης ΜΕΛΟΣ
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31-08-2018 συνολικά ενός (1) ατόμου, για τη υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα, μία (1) θέση Τ.Ε. Εργοθεραπευτών.
Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 60/28-08-2017 (ΑΔΑ:Ω558ΩΚΗ-Σ34) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 75/22-11-2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της 1114/31-10-2017 απόφασής του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)
2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.)
3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψήφιους που προτάσσονται)
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.
1. Παντελιάς Ευάγγελος Πρόεδρος
2. Βασιλάκη Ελένη Μέλος
3. Κάβουρας Ιωάννης Μέλος

Σχόλια are closed.