ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ : Της από 17/07/2019 με α/α 1η συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Της από 17/07/2019 με α/α 1η συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στη Νάξο σήμερα, 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ύστερα από την αρ. πρωτ. 11415/09-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και τον κανονισμό της Επιτροπής σε κάθε μέλος.
Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι οκτώ (28) μελών (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου) παραβρέθηκαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τακτικά μέλη
1.Λιανός Δημήτριος (Πρόεδρος), 2.Μαρινάκης Στυλιανός – Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Νάξου, 3.Κυπριτζής Χρυσόστομος – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, 4.Μάρκου Μαρία – Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου, 5.Μαργαρίτης Εμμανουήλ – ΠΑΣ Νάξου.
Αναπληρωματικά μέλη
1.Κρητικός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βάβουλας Εμμανουήλ – Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυχνίου, 2.Ζούλης Γιαννούλης – Σύλλογος Νέων Τριπόδων, 3.Παυλοπούλου Λαμπρινή – Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνου, 4.Μπαρδάνη Γαλήνη – Σύλλογος Γονέων Απειράνθου, 5.Μπαρδάνης Εμμανουήλ – Ένωση Ξενοδόχων Νάξου, 6.Ορφανός Ιωάννης – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής, 7.Κατερίνης Ευάγγελος – Σύλλογος Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου, 8.Μπαρδάνης Ιωάννης – Α.Π.Α.Σ. Τα Φανάρια, 9.Συρίγος Δημήτριος – ΛΕΜΟΝ, 10.Τσελέντης Δημήτριος – ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ, 11.Γιαννάκης Τάκης – Σύλλογος Μαζικής Εστίασης, 12.Τσάφος Στέφανος – Α.Μ.Σ. Φιλωτίου, 13.Γρύλλης Στέφανος – Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, 14.Μαϊτός Γεώργιος – Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου, 15.Γιαννάκης Γεώργιος – Πανναξιακός, 16.Βαθρακοκοίλης Ιωάννης – Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαλανάδου, 17.Βιτζηλαίου Καλλιόπη – Δημότης, 18.Γαβαλάς Γεώργιος – Δημότης, 19.Βερύκοκκος Ελευθέριος – Δημότης, 20.Σκάρκος Σπυρίδωνας – Δημότης, 21.Ζαζάνης Κωνσταντίνος – Δημότης 22.Μανιός Αντώνιος – Δημότης, 23.Δρύς Εμμανουήλ-Δημότης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Βερυκόκκου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανός Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε τη μη ύπαρξη απαρτίας, ενημέρωσε του παρόντες ότι η συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψη απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 76 περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι οκτώ (28) μελών (συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου) παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη, στη συνέχεια κήρυξε τη λύση της και όρισε επανάληψη της συνεδρίασης την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:30μ.μ. σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λιανός Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκης Στυλιανός
Κυπριτζής Χρυσόστομος
Μάρκου Μαρία
Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Νάξος 18/07/2019
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.