ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 31 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση
η Επιτροπή που συγκροτήθηκε την υπ΄αριθ. 2/20-01-2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της αριθ. 48/14-01-2020 απόφασης του Δημάρχου, προκειμένου να καταρτίσει τον
πίνακα επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση βάσει της με αριθ.
πρωτ. 121/21-02-2020 Ανακοίνωσης.

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.