Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 30/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου 20117/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 19210/1462/16-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΘΒΩΚΗ-ΔΡ5) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού    ΜΕΛΟΣ
3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού    ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. O Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα:
α. Δύο (2) θέσεις, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), με τόπο απασχόλησης τη Νάξο.
β. Μία (1) θέση, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) με τόπο απασχόλησης τη Δονούσα.
γ. Επτά (7) θέσεις, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) με τόπο απασχόλησης τη Νάξο.
δ. Έξι (6) θέσεις, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με τόπο απασχόλησης τη Νάξο και
ε. Τέσσερις (4) θέσεις, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης με τόπο απασχόλησης τη Νάξο.

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020, δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 11136/2020//1/2020 Έγκριση του ΑΣΕΠ.
Με την αριθ. 19210/1462/16-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΘΒΩΚΗ-ΔΡ5) απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν την πρόεδρο, είδαν τη σχετική Ανακοίνωση του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

 

Δείτε τους πίνακες εδώ

Σχόλια are closed.