Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των αναμορφωμένων οριστικών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 05/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αριθμός πρωτοκόλλου 20615/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1144/24-08-2020 (ΑΔΑ:63ΗΥΩΚΗ-Χ6Τ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να καταρτίσει τους αναμορφωμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
  3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. O Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων και ειδικότερα:

α. Σαράντα (40) ατόμων μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων και
β. Τριών (3) ατόμων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων.

Με το υπ’ αριθ. 15084/31-08-2020 πρακτικό καταρτίσαμε τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι αναρτήθηκαν αυθημερόν στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Εντός της προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων για τον εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, υποβλήθηκε μία (1) ένσταση η οποία εξετάστηκε με το υπ’ αριθ. 15321/03-09-2020 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η υποβληθείσα ένσταση.
Με το υπ’ αριθ. 15429/04-09-2020 πρακτικό καταρτίσαμε τους οριστικούς πίνακες οι οποίοι αναρτήθηκαν αυθημερόν στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων καιστην ιστοσελίδα του Δήμου.
Μετά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, προσκόμισαν ως όφειλαν, στην υπηρεσία μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και των λοιπών ιδιοτήτων τους.
Με το υπ’ αριθ. 19961/27-10-2020 πρακτικό διενεργήσαμε δημόσια κλήρωση για την κατάρτιση της τελικής σειράς κατάταξης της 40ης θέσης στον οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού μερικής απασχόλησης.
Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια και αφού έλαβαν υπόψη τους τη σειρά προτίμησης στις δηλωθείσες θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης, τις υποβληθείσες παραιτήσεις προσληφθέντων (αρ. αίτησης: 14565/26-08-2020, 14567/26-08-2020) και υπεύθυνες δηλώσεις
μη αποδοχής πρόσληψης υποψηφίων (αρ. αίτησης: 14576/27-08-2020, 14574/26-08-2020, 14402/25-08-2020, 14394/25-08-2020, 14339/25-08-2020, 14561/26-08-2020, 14573/26-08-2020 και 14216/24-08-2020)
Επισήμανση: Δεν επέρχονται μεταβολές ως προς τους προσληπτέους στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας, ανεξάρτητα από την διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και των λοιπών ιδιοτήτων τους.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι πίνακες

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ)
  3. ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΜΕΛΟΣ)

 

Δείτε εδώ το πλήρες πρακτικό και τους επισυναπτόμενους πίνακες

Σχόλια are closed.