Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, της υπ’ αριθμ. 13946/12-08-2021 ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης.