Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της Υπ’αριθμόν 14727/14-8-23