Πρακτικό επιτροπής για την ορθή κατάρτιση του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας κωδικού θέσης 104 και επιλογής υποψηφίων στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 5/11/2020                           ΑΔΑ:ΩΥΑΦΩΚΗ-00Η
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αριθμός Πρωτοκόλλου 20646/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 104 ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

          Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 Μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 19210/1462/16-10-2020 (ΑΔΑ:9ΟΘΒΩΚΗ-ΔΡ5) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να προβεί στην ορθή κατάρτιση του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας κωδικού θέσης 104 και επιλογής υποψηφίων, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού χρόνου ανεργίας υποψηφίου στα πλαίσια της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
 3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

        O Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Με το υπ’ αριθ. 20117/30-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕ9ΩΚΗ-ΣΣ6) πρακτικό μας καταρτίσαμε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 9232/15-06-2020 ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του φορέα μας. Διαπιστώσαμε εσφαλμένο υπολογισμό χρόνου ανεργίας του υποψηφίου Κοκκολιού Βασιλείου του Εμμανουήλ ο οποίος κατατάχθηκε στον πίνακα με κωδικό θέσης 104 με σειρά κατάταξης 12ος και 6ος στον σχετικό πίνακα επιλογής.
Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν το ανωτέρω πρακτικό καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 17816/01-10-2020 αίτηση του υποψηφίου Κοκκολιού Βασιλείου του Εμμανουήλ και ειδικότερα την βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ .

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 104
2. ΟΡΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΘΕΣΗΣ 104 ΚΑΙ 105

Επισημαίνονται τα εξής:

 •  Στον πίνακα κατάταξης κωδικού θέσης 104:
  Οι 1ος, 2ος, 4ος και 6ος σε σειρά κατάταξης υποψήφιοι επιλέγονται σε θέσεις με κωδικό 103 καθώς για τον 1ο, 4ο και 6ο αποτελούν την 1η και για τον 2ο την 2η σε σειρά προτίμησής τους θέση.
  Για την κάλυψη των τεσσάρων ανωτέρω θέσεων, επιλέγονται ο 7ος, 10ος και επί των ισοβαθμούντων στη συνολική βαθμολογία και σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια 12ου, 13ου, 14ου και 15ου σε σειρά κατάταξης υποψηφίων, προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά που έχει η συγκεκριμένη επιλογή στις προτιμήσεις τους, με σειρά 12ος και 13ος υποψήφιοι οι οποίοι και επιλέγονται.
  Σημειώνεται ότι οι 8ος, 9ος και 11ος σε σειρά κατάταξης υποψήφιοι επιλέγονται σε θέσεις με κωδικό 105 όπου και προτάσσονται.
 • Στον πίνακα κατάταξης κωδικού θέσης 105:
  Ο 1ος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος επιλέγεται στην 1η σε σειρά προτίμησής του θέση με κωδικό 103.
  Για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης, επιλέγεται ο 7ος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος. Σημειώνεται ότι οι 5ος και 6ος σε σειρά κατάταξης υποψήφιοι επιλέγονται σε θέσεις με κωδικό 104 επί ισοβαθμούντων υποψηφίων λόγω ηλικίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά που έχει η συγκεκριμένη επιλογή στις προτιμήσεις τους.

Το πλήρες πρακτικό και οι πίνακες εδώ!

Σχόλια are closed.