Πρακτικό Επιτροπής για Κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” της περιόδου 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 10/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου 1924/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23424/10-12-2020

 

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 454/31Α/13-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΨΛΩΚΗ-2Α7) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 23424/10-12-2020 (ΑΔΑ: 91ΛΔΩΚΗΛΒΚ) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
  3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
O Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  1. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
  2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21» (ΦΕΚ 3615/Β΄/31.8.2020).
  3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/08.09.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021».
  4. Την υπ’ αριθ. 23424/10-12-2020 (ΑΔΑ: 91ΛΔΩΚΗ-ΛΒΚ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021.
  5. Την υπ’ αριθ. 454/31Α/13-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΨΛΩΚΗ-2Α7) Απόφαση Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε η παρούσα επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 23424/10-12-2020 Ανακοίνωσης.
  6. Τις εννέα (9) αιτήσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά.

Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν την πρόεδρο, είδαν τη σχετική Ανακοίνωση του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σχόλια are closed.