Πρακτικό της επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. 11329/14-07-2020 ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 20/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                             Αριθμός πρωτοκόλλου 21789/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11329/14-07-2020 ΣΟΧ 2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.21324/1634/16-11-2020 (ΑΔΑ: 9Π9ΩΩΚΗ-ΨΥΑ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 11329/14-07-2020 ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης, Αντιδήμαρχος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Ιωάννης Κάβουρας, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ
 3. Ελένη Βασιλάκη, ΔΕ1 Διοικητικού ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Πολυκρέτη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με διάρκεια της Πράξης, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκεκριμένα, μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακοποιών.

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 11329/14-07-2020 ΣΟΧ 2/2020 δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 14145/2020//1/2020 Έγκριση του ΑΣΕΠ.
Με την αριθ. 21324/1634/16-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν την πρόεδρο, είδαν τη σχετική Ανακοίνωση του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις
αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις
  προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι).
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ( περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους
  που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη π. χ. δεν
  έχουν πτυχίο ενώ απαιτείται από τη προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας
  κλπ συνεπώς αποκλείονται από τη διαδικασία).
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους
  τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν
  σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα
  δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας κ.λ.π.).
 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψήφιους που
  προτάσσονται).

Επισήμανση: Προτάσσεται των λοιπών υποψηφίων, λόγω εντοπιότητας η υποψήφια
Πιτταρά Χρυσοβαλάντου – Ευαγγελία του Μιχαήλ.

 

Επισυνάπτονται οι πίνακες εδώ

Comments are closed.