προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «υπηρεσίες καθαριότητας κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

(ΑΔΑ: 94Α6ΩΚΗ-93Φ & ΑΔΑΜ: 22PROC011585923)

Νάξος 11/11/2022

Αρ. Πρωτ. : 20665 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                                

                                                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300

Πληροφορίες: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 2285360178

e-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.864,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 177067), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/11/2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/11/2022, ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 02/12/2022, ώρα 10:00.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Η παροχή των υπηρεσιών θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπηρεσίας που περιγράφεται. Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/  (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

3. prokhryxh.gia-efhmerides

Σχόλια are closed.