Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών

 

23PROC013194953

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χώρα Νάξου Τ.Κ.84300
Πληροφορίες: Μανωλάς Δημήτριος

Τηλ.: 2285062165

e-mail: gman@naxos.gov.gr

 

προκήρυξη ανοικτού  Διαγωνισμού

« Προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

 

έχοντας υπόψη την 212/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, της : «Προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» .

 

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 96.472,00  €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.: 208129), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  04/08/2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/08/2023, ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  25 /08/2023 και ώρα 10:00μμ

 

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη .

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.