Προκήρυξη Διαγωνισμού για: Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             Νάξος, 15/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                      Αρ. Πρτ.: 7293
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» εκτιμώμενης αξίας 149.193,55€, χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Κωδικός CPV: 34144512-0
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.e-naxos.eu..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00πμ

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 92116

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.:62-7131.002 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020.

Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση του οχήματος στις εκατόν πενήντα (150) ημέρες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για το προσφερόμενο είδος, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία του οχήματος και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.

Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016.

Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής, προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.e-naxos.eu.

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.