Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Καθαριότητα Κοιμητηρίων Νάξου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                                       Νάξος, 29/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Απ.Πρωτ.: 21636
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Τηλέφωνο: 228560132
FAX: 2285029049
e-mail: sveri@naxos .gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 59.897,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, τη Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένο αρχείο

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Παντελιάς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.