ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 25/01/2023
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. : 1488
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 2285360178
e-mail: efitrou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.691,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 182731), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/02/2023, ώρα 15:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17/02/2023, ώρα 10:00.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από 20/05/2023 έως 10/10/2023. Η παροχή των υπηρεσιών θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπηρεσίας που περιγράφεται. Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.