ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της Δημοτικής Κοινότητας Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ.: 1751/26.01.2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   ΑΔΑ: 902ΒΩΚΗ-Ζ5Τ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑΜ: 24PROC014176597
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Μ. Ζαζάνη
Τηλ.: 2285029423
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει εκ νέου τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της Δημοτικής Κοινότητας Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.526,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 331253), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/01/2024
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/02/2024, ώρα 15.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16/02/2024, ώρα 11.00 π.μ.

Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η γλώσσα σύνταξης είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της δαπάνης. Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.