ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΧΑΛΚΕΙΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ – προμηθεια και τοποθετηση συνθετικου χλοοτάπητα στο γηπεδο ποδοσφαιρου Νικος Βλακος της τ.κ χαλκειου  συνολικού προϋπολογισμού 153.152,40  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ.2285360118  ,  Πληροφορίες: Ραβιόλου Ανδριανή.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης : είναι η Προμήθεια  και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Nίκος Βλακός της Τκ Χαλκείου.

Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 4 μήνες   από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Αύξων αριθμός Συστήματος : 76614.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  04/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία   υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 του μηνός Ιουλίου 2019  και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) χωρίς ΦΠΑ, του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Χρηματοδότηση:  είναι από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 567, ΚΩΔ 2017ΕΠ56700002 αναγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του  οικονομικού έτους  2019  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον  ΚΑ:  64-7336.004 , με το ποσό των  153.152,40 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2019

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου  www.e-naxos.eu

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό  τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ 19PROC005222756 2019-07-04

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και καθώς και στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων. Επίσης Προκήρυξη θα αποσταλεί  και στον Ελληνικό τύπο , τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.   

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Ο Δήμαρχος  

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.