ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ 2022-2025».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ 2022-2025».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 500/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την υπηρεσία: “ Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου’’, που αφορά την εξασφάλιση της ομαλής, συνεχούς κι απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των βιολογικών καθαρισμών που ευρίσκονται στην περιοχή Λιβάδι του Δήμου Νάξου και Μ.Κ. και του περιφερειακού βιολογικού καθαρισμού των τοπικών Κοινοτήτων Γαλήνης-Εγγαρών ο οποίος ευρίσκεται στην περιοχή του κάμπου των Εγγαρών, οι οποίοι δέχονται τα υγρά απόβλητα της Δ.Ε. Νάξου. Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 205.344,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2022-2025.

Α/Α Κ Α Ε ΕΤΟΣ

2022

ΕΤΟΣ

2023

ΕΤΟΣ

2024

ΕΤΟΣ

2025

1 25-6262.034 51.336,00 68.448,00 68.448,00 17.112,00
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ       205.344,00

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.:149457), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18-01-2022, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 24/01/2022 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 36 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται στους χώρους των ανωτέρω ΒΙΟ.ΚΑ..
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Βερνίκου Ν. / Τριαντάφυλλος Μιχ., τηλ.: 22853 60128/129).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.