ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ 2019-2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος,     19/06/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.:  9789

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟ.ΚΑ.

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

 

Έχοντας υπόψη την 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  για την  υπηρεσία: “ Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου’’, που αφορά την εξασφάλιση της ομαλής, συνεχούς κι απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των βιολογικών καθαρισμών που ευρίσκονται στην περιοχή Λιβάδι του Δήμου Νάξου και Μ.Κ. και του περιφερειακού βιολογικού καθαρισμού των τοπικών Κοινοτήτων Γαλήνης-Εγγαρών ο οποίος ευρίσκεται στην περιοχή του κάμπου των Εγγαρών, οι οποίοι δέχονται τα υγρά απόβλητα της Δ.Ε. Νάξου. Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 147.312,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2019-2021.

 

 

Α/Α

 

 

ΚΑΕ

ΕΤΟΣ

2019

ΕΤΟΣ

2020

ΕΤΟΣ

2021

1 25-6262.034 24.552,00 73.656,00 49.104,00
                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  €       147.312,00 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.:76007), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 24-06-2019, ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-07-2019, ώρα 23:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 16/07/2019 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 24 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της

σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται στους χώρους των ανωτέρω ΒΙΟ.ΚΑ..

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να

πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Π.Σκιαδαρέσης, τηλ.: 22853 60142).

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

Σχόλια are closed.