ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
2ου ΚΑΙ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος έχοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση.
2) Τη με αρ. 86/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΙ7ΩΚΗ-ΓΝΦ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3) Το από 27-10-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι ΟΥΔΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.Β.΄) υπουργική απόφαση με τις εξής επισημάνσεις:
1. Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους θα είναι από 03/11/2021 μέχρι και 22/11/2021 και ώρα 10:00μ.μ. στο γραφείο της Α/θμιας σχολικής επιτροπής στη Χώρα Νάξου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
2. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 22/11/2021 στις 10:30μ.μ., στο Γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής στη Χώρα Νάξου.
3. Επειδή ο αριθμός των μαθητών του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου υπερβαίνει τους τριακόσιους (300), σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4,00 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
4. Το κείμενο της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-5- 2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Διεύθυνση http://www.naxos.gr/gr/naxos ή από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2285026961, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Υπεύθυνος: κ. Φράγκος Γεώργιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.